http://www.wowbiz.ro/arsenie--ex-o-zone--dupa-ce-a-fost-atacat-de-dan-balan--a-rabufnit-cu-rautate-si-nesimtire-sa-ii-ajute-d-zeu-sa-depaseasca-frustrarile_54548.html

 

Arsenie, ex O-Zone, dupa ce a fost atacat de Dan Balan: "A rabufnit cu rautate si nesimtire! Sa ii ajute D-zeu sa depaseasca frustrarile"

 

Arsenie Todiras, fostul component al trupei O-Zone, a reactionat dupa ce a fost atacat de Dan Balan intr-un documentar despre formatia care a facut istorie in intreaga lume.

 

Artistul moldovean nu intelege de ce fostul lui coleg a reactionat cu "rautate si nesimtire" dupa atatia ani de la destramarea formatiei. Ca si Radu Sarbu, Arsenie a tinut sa dea un drept la replica.

Cantaretul care canta acum sub numele de Arsenium a precizat ca Dan Balan a fost intotdeauna un artist si un compozitor foarte bun, insa are mari probleme de caracter.

Iata comunicatul integral postat de Arsenie Todiras pe pagina sa de Facebook: 

De ce s-a destramat O-Zone


„Am rămas surprins neplăcut, contrariat chiar, de confesiunile fostului nostru coleg din trupa O-Zone, Dan Bălan, pe care acesta le proferă în pretinsul film documentar "Între fenomen şi realitate".
Nu doresc în nici un fel să polemizez cu Dan, măcar şi din motivul că insinuările lui nu sunt probate. Doresc doar să-mi expun poziţia în câteva chestiuni de principiu.

Proiectul O-Zone nu anticipa nici în cele mai optimiste prognoze succesul extraordinar pe care l-a obţinut. Iniţial, problemele drepturilor asupra denumirii, ca şi ponderea unui sau altui membru în această afacere, nici nu se puneau. Eram tineri, neexperimentaţi şi doream să ne afirmăm în spaţiul cultural românesc.

 

Or, în momentul când se produce ascensiunea fulminantă a formaţiei, Dan Bălan devine extrem de gelos şi conflictual. De altfel, managerul trupei a fost ales de către Dan şi anume el trata cu acesta problemele legate de imagine şi de drepturile de autor. Gloria neaşteptată l-a făcut pe Dan să regrete că este nevoit s-o împartă cu ceilalţi. 

S-a întâmplat exact ca în cazul devenit proverbial când doi sau mai mulţi amici cumpără un bilet ieftin de loterie, fără a crede în şansa câştigului, iar când cade lozul cel mare apar tot felul de întrebări: cine şi cât a dat, cine a ales biletul, cine l-a păstrat…

Apropo, despre vagoane şi locomotivă. Acest moment este de-a dreptul jenant. Personal, recunosc meritul incontestabil al lui Dan, originalitatea lui, valoarea pieselor compuse, însă despre calitatea de locomotivă sau de vagon a unuia sau altuia ar trebui să se pronunţe publicul. Repet, fără intenţia de a-i contesta meritul, că e firesc să fii lăudat şi apreciat de alţii.

Eram tineri, fără experienţă şi succesul ne-a năucit. Am comis, toţi, greşeli, ne-am certat, dar astfel de lucruri se întâmplă şi la case mai mari. Când ne-am despărţit, am propus să lăsăm loc de bună ziua şi fiercare să-şi caute de drumul său.

 

Cu atât mai mult am fost surprins că, după ani, Dan răbufneşte cu atâta răutate şi nesimţire.

Am crezut sincer că, poate, cândva, O-Zone va fi reanimat. Acum nu mai cred. Dan nu ne poate ierta statutul de vagoane trase de o locomotivă legendară.

Îmi pare nespus de rău de autorul filmului, jurnalista Victoria Cuşnir, care, cu siguranţă, cunoaşte codul deontologic al profesiei sale. Era normal ca, într-un film adresat publicului larg, să ne fie şi nouă oferit dreptul de a ne exprima punctul de vedere. Sublniez: numitul film este o lucrare executată în cel mai cras stil de propagandă sovietică. În rest, nu-mi rămâne decât să-i doresc lui Dan Bălan tot binele din lume. Şi să-i ajute Dumnezeu să depăşească frustrările adolescenţei”.

English by Google

 

Arsenie, ex O-Zone, after being attacked by Dan Balan "broke out with malice and callousness! God help them overcome frustrations"


Arsenie Todiras, former member of the band O-Zone, reacted after being attacked by Dan Balan in a documentary about the band that made history worldwide.


Moldovan artist does not understand why his former colleague responded with "malice and callousness" after so many years of breakup. As Radu Sarbu, Arsenie wanted to give a reply.Harping Arsenium now under the name Dan Balan said that was always a very good artist and a songwriter, but has problems of character.
Here is the full release of Arsenie Todiras posted on his Facebook page:


Why was disbanded O-Zone


"I was unpleasantly surprised, annoyed even, by our former colleague confessions of the band O-Zone, Dan Balan, which he allegedly uttered the documentary film" Between phenomenon and reality. "I do not wish in any way to argue with Dan, though also because his insinuations are not proved. I just want to show my position on some matters of principle.O-Zone project is not expected even in the most optimistic forecasts which he achieved great success. Originally, the name rights issues, as a share or another member in this business, do not count. We were young, inexperienced and wanted to say in Romanian cultural space.It occurs when the dramatic uptake of the band, Dan Balan becomes extremely jealous and conflict. Moreover, the band's manager was chosen by Dan namely that he treat problems of image and copyright. Gloria unexpected Dan made to regret that he is forced to share with others.It happened just like the proverbial when two or more pals buy a cheap ticket lottery without winning believes in chance, and when the jackpot falls all sorts of questions: who and how much he paid, who chose ticket , who kept ...Speaking about cars and locomotives. This moment is embarrassing. Staff recognize the undeniable merit of Dan, his originality, the composite parts, but the quality of locomotive or wagon of one or the other would have to decide public. Again, with the intention of challenging the merits, it's natural to be praised and appreciated by others.We were young, inexperienced, and our success has stunned. I committed all mistakes, we argued, but such things happen and bigger houses. When we broke up, I wanted to leave instead of good morning and fiercare to seek his way.More so I was surprised that after years, Dan explodes with such malice and callousness.I honestly thought that maybe, someday, O-Zone will be revived. Now I do not think so. We can forgive Dan status legendary locomotive drawn carriages.I'm terribly sorry film author, journalist Victoria Cuşnir who certainly knows the code of conduct of his profession. It was natural that, in a film for the public, and new to be given the right to express our views. Sublniez Named film is a work executed in the most crass style of Soviet propaganda. Otherwise, it only remains for me to wish him all the best Dan Balan. And God help them overcome the frustrations of adolescence