EXCLUSIV! Succesul lui Arsenie a venit însoţit de o tragedie // FOTO

 

http://apropomagazin.md/2013/06/04/exclusiv-succesul-lui-arsenie-a-venit-insotit-de-o-tragedie-foto/

 

La 19 ani, când devenise membru al legendarei formații O-Zone, Arsenie Todiraș a trăit o adevărată dramă – a pierdut-o pe mama

 

Arsenie Todiraș a revenit pentru câteva săptămâni acasă, la Chişinău, iar APROPO a profitat de ocazie pentru a-i solicita un interviu. Interpretul ne-a povestit despre proiectele sale, dar și despre lovitura cumplită pe care i-a dat-o viaţa pe când avea doar 19 ani.

 

Cânta încă de mic copil, dar când a ajuns în clasa a X-a şi-a dat seama cât de mult îşi dorea să devină interpret și să cânte pe cele mai mari scene ale lumii. Nimeni din familia lui Arsenie Todiraș, căci despre el este vorba, nu are vreo tangență cu muzica. Atunci când și-a descoperit talentul, tânărul a vrut cu tot dinadinsul să și-l dezvolte. Și i-a reușit.

 

La vârsta de 19 ani a gustat din celebritate, devenind membru al formației O-Zone. La scurt timp însă, artistul avea să primească cea mai cumplită lovitură de la viaţă – decesul mamei sale.

Muzica, balsam tămăduitor

 

 

 

 

 

 

„Cânt de când mă ştiu, iar în ultimii ani de liceu am înţeles că vreau să devin artist. Nici nu mi-am imaginat că visul meu avea să se realizeze atât de repede. Le-am spus şi părinţilor că vreau să dau la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dar nu la Academia de Studii Economice, așa cum își doreau ei. M-au văzut atât de hotărât, încât mi-au acceptat decizia. Ei şi sora mea, Alina, au fost cei care m-au încurajat și m-au sprijinit de fiecare dată. Tocmai în perioada când a început cariera mea muzicală în O-Zone, am avut și o tragedie mare în familie: a decedat mama. Mi-a fost greu să-mi las familia și să plec în România, dar am făcut acest pas pentru că ştiam: mama şi-ar fi dorit să-mi urmez destinul”, ne povestește Arsenie Todiraș.Însă timpul și muzica l-au ajutat să-și tămăduiască rana și să meargă înainte.

 

„Am cel mai bun tată din lume!”

 

Sora artistului, Alina (26 de ani), locuiește în Germania şi activează la una din cele mai prestigioase companii de IT.

 

„Ea e foarte fericită, iar eu sunt și mai fericit că o știu împlinită din toate punctele de vedere. Vorbim des la telefon. Deşi nu o mai avem alături pe mama, avem noroc de cel mai bun tată din lume. Atunci când vin acasă, mă strădui să stau cât mai mult cu el”, mai spune interpretul.

 

Arsenie Todiraș a avut parte de o copilărie frumoasă. Ca orice puști, a făcut şi trăsnăi, dar artistul spune că părinții nu obișnuiau să-l pedepsească. Însă dacă se mai şi întâmpla, cel care-l punea la colţ era tata.

 

Creațiile lui Elvis Presley i-au purtat noroc

 

 

 

 

Artistul care pe 22 iulie va aniversa 30 de ani, își aduce aminte şi azi de unul din cele mai frumoase momente din anii de liceu. De 8 Martie, le-a cântat colegelor sale de clasă celebra melodie a lui Elvis Presley, „Love me tender”. Ulterior, aceasta i-a adus biletul de intrare la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

 

Probabil mulți dintre fanii legendarei formații O-Zone se întreabă unde a dispărut Arsenie Todiraș? Aflați că de mai bine de doi ani, vedeta este implicată în numeroase proiecte internaționale de care vom auzi la sfârșitul lui 2013.

 

În ultimii doi ani, interpretul a stat mai mult în Italia, unde a lansat şi un duet. Pentru melodia „Aquamarina” a ales să colaboreze cu Janyela, o basarabeancă talentată foc, care lucrează în ţara-cizmă în calitate de model.

 

În prezent artistul pregătește proiecte grandioase, pentru care colaborează cu mai mulți artiști de talie mondială.

 

După ce cutreierat lumea în lung şi-n lat, Arsenie se gândeşte să se stabilească cu traiul la Milano, unde îşi va duce la realizare tot ce şi-a planificat.

 

De când s-a desființat O-Zone, cântăreţul a avut colaborări cu numeroase case de discuri, iar cele mai de durată contracte le-a avut semnate cu CatMusic (România), Time (Italia), Sony Bmg (Germania) și Happy Music (Franța).

 

Vrea să devină tătic

 

Dacă la întrebările ce țin le activitatea sa profesională, cântărețul răspunde fără ocolișuri, la cele legate de viața sa personală preferă să se eschiveze.

 

„Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre asta. Viața mea privată îmi aparține, iar atunci când voi fi sigur de persoana alături de care vreau să-mi întemeiez o familie, o va afla toată lumea. Mă voi căsători atunci când va sosi momentul, când voi iubi pe cineva din toată inima. Sigur că vreau copii, dar toate-şi au timpul lor”, ne spune interpretul, precizând că la momentul de faţă are un singur scop: ca muzica lui să poată fi auzită în toate colţurile lumii.

Nu mai vrea să audă de Dan Bălan

 

Nu am putut să nu-l întrebăm pe interpret despre scandalul oglindit de mass-media după punerea pe post filmului „Între fenomen şi realitate”, al cărui erou principal este Dan Bălan. Supărat pe declaraţiile fostului lor coleg de trupă, Radu Sârbu şi-a făcut publică intenţia de a-l da în judecată, iar Arsenie Todiraş ne-a spus doar că „nu vrea să mai audă de Dan Bălan”.

„După ce am privit acel film am înţeles că unii oameni nu se schimbă niciodată. Dan a rămas aceeaşi persoană orgolioasă şi egoistă pe care o ştiam. Eu vreau să-mi amintesc doar de lucrurile frumoase legate de O-Zone, aşa că le urez foștilor mei colegi de trupă mult succes. Nu mai vreau să am nicio legătură cu Dan Bălan”, conchide Arsenie Todiraş.

 

Lena NEGRU

Foto: Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English by Google

 

EXCLUSIVE! Arsenie's success was accompanied by tragedy / / PHOTO

 

At 19, you become a member of the legendary band O-Zone, ArsenieTodiraş  lived a real drama - lost his mother.

 

ArsenieTodiraş  returned home for a few weeks in Chisinau, and by the way the opportunity to request an interview. The interpreter told us about his projects, but also the terrible blow that gave her life when he was only 19.

 

He played as a child, but when he reached the tenth grade and realized how much he wanted to become a singer and sing on the biggest stages in the world. No one in the family ArsenieTodiraş  because he is talking about, has a tangency with the music. When he discovered his talent, the young man really wanted to make him grow. And he succeeded.

 

At age 19, he tasted fame, becoming a member of the band O-Zone. Soon, however, the artist will receive the worst blow in life - death of his mother.

 

Music, healing balm

 

"I sing as I can remember, and in the last years of high school I realized that I wanted to become an artist. No I never imagined that my dream was to be accomplished so quickly. I told the parents that want to give the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, but the Academy of Economic Studies, as they wished. I saw so decided, that they accepted my decision. They and my sister, Alina, were the ones who encouraged me and supported me every time. Just at the time when my musical career began in O-Zone, we had a great tragedy in the family: mother died. It was hard to leave my family and go to Romania, but I did this because I knew: my mother would have wanted to follow my destiny, "he tells us Arsenie Todiraş.

 

But time and music helped to heal wounds and move forward.

 

"I have the best dad in the world!"

 

Artist's sister, Alina (26 years), living in Germany and working at one of the most prestigious IT companies.

 

"She's very happy, and I'm even happier that I know fulfilled in all respects. We talk often on the phone. Although no longer have with my mother, we're lucky the best father in the world. When I come home, I try to stay as much with him, "says the singer.

 

Arsenie Todiraş had a beautiful childhood. Like any kid, he did crazy, but the artist says that parents used to punish. But if you happen May, who put it in the corner was my father.

 

Elvis Presley's creations have luck

 

The artist who on July 22 will celebrate 30 years, remembers today one of the most beautiful moments of the high school years. March 8, sang his class colleagues celebrate Elvis Presley song "Love Me Tender". It subsequently earned ticket to the Academy of Music, Theatre and Fine Arts.

 

Probably many of the legendary band O-Zone fans are wondering where it went Arsenie Todiraş? Know that more than two years, the star is involved in many international projects that we hear at the end of 2013.

 

In the past two years, the singer spent more than in Italy, where he released a duet. For the song "Aquamarina" Janyela chose to work with a talented Bessarabian fire-boot working in the country as a model.

 

The artist currently preparing grandiose projects to working with many world-class artists.

 

Having traveled the world far and wide, considering Arsenie set to live in Milano, where he will work for everything he has planned.

 

Since O-Zone disbanded, the singer has had collaborations with various labels, and the duration of the contract he had signed with CatMusic (Romania), Time (Italy), Sony Bmg (Germany) Happy Music (France ).

 

He wants to become a father

 

If questions related to their professional activity, the singer responds bluntly, those relating to his personal life prefers to shirk.

 

"I never liked to talk about it. My private life belongs to me, and when I am sure the person with whom I want to start a family, everyone will know. I will marry when the time comes, when I love someone wholeheartedly. Of course I want children, but all-and their time, "says the singer, adding that at the moment has only one purpose: his music can be heard all over the world.

 

He does not want to hear Dan Balan

 

I could not ask the interpreter about the scandal reflected the media after the broadcast film "Between phenomenon and reality", whose main hero Dan Balan. Mad at their former bandmate statements, Radu Sirbu has made public its intention to sue and ArsenieTodiraş  told us only that "does not want to hear Dan Balan".

"After I watched the film I realized that some people never change. Dan remained the same vain and selfish person that I knew. I want to remember only the good things about the O-Zone, so I wish my former band mates success. I do not want to have anything to do with Dan Balan ", says Arsenie Todiraş.